Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
ÔN LẠI NHỮNG CÂU THUỘC LÒNG TRONG TẬP SÁCH NÀY
ÔN LẠI NHỮNG CÂU THUỘC LÒNG TRONG TẬP SÁCH NÀY
Trong LỜI NGỎ : Với trải  nghiệm đọc Lời Chúa của ông Gandhi, ông nói gì? Mt 5,48?
SUY NIỆM 1
Mt 4,4   -  Lc 10,16   -  Gr 15,16  -  Kh 10,9 -     Is 50,4   -  1Cr 3,16   -  St 22,18   -  Kh 22,19    Ga 11,25 – Ga 6,63 - Mt 5,17-19 – Am 8,11.
SUY NIỆM 2
Dnl 4,6    -  Kn 13,1   -  Ga 1,16  -  Kn 1,5 - Rm 7,7    -  Gc 1,23  -  Hồng y Newmann -              Kn 6,17   -  Ga 6,63 - Thánh Tôma Tiến sĩ - Đức Khổng   -  Triết gia Kierkegaard.
SUY NIỆM 3
Mt 28,19-20  -  Ga17,4  -  Gc 1,18 - 1Pr 1,23-25  -  Ga 1,13  -  Cl 1,24.
SUY NIỆM 4
Ga10,27-30 - Ga10,16 - Ga1,47-48 - Ga17,3 – 1Tm 6,10.
SUY NIỆM 5
Tv 1,2-3  -  1Tx 2,13  -  Ga 5,24  -  Ga 6,68  -  Ga 14,12  -  Ga15,7  -  Ga20,8  -  2Tm3,16-17 - Mt 24,35 - Tv119/118,105 - Ga14,6 - Ga 8,12.
 
SUY NIỆM 6
Is 48,18-19 -  Mt10,28 -1V 3,9-13 -  Lc 8,21.
SUY NIỆM 7
Is 55,10-11 -  1Tx1,5  -  1Tx 2,13  -  Dt 11,3.
SUY NIỆM 8
Cv 20,32  -  Tv 16/15,5-6  -  Lc 22,35
Tv 37/36,25  -  Tv 143/142,11  -  Cn 30,7-9.
SUY NIỆM 9
Ga3,34 - 1Pr4,11 - 2Cr12,4 - Ga8,47- Ga 1,13
SUY NIỆM 10
Tv 149,6-9  -  Dt 4,12  -  Cn 30,5-6  -  Is 11,4  Tv 23/22,4  -  Mt 8,16 – Lc 4,31-37.
SUY NIỆM 11
Lc 7,1-10 – Kn 16,12 – Ga 15,3 – Ga 5,25.28.29 – Ga 12,48.
SUY NIỆM 12
Is 11,4 – Lc 22,36 – Ep 6,16-17
SUY NIỆM 13
Gc 1,23-25 – Mt 7,21 – Lc 23,39-43 – Lc 10,13-16.
 
 
SUY NIỆM 14
Mt 16,13-17 – Dt 1,1-2 – Mc 4,10-12- Mt 11,25-26 – Ga 7,45-49 – Ga 18,19-21 – Mt 23,3-4 – HCPV số 7.
SUY NIỆM 15
HCPV số 24 – HCPV số 52 – Mc 6,34 – GL Roma số 115-119.
SUY NIỆM 16
Dnl 18,22 – Cv 1,1 – 1Cr 9,27 – Rm 2,21-23 – 2Cr 11,5 – Rm 7,19 – 2Cr 12,8-9 – Gl 2,2 – 1Tm 5,17 – Gl 4,15 – Gr 31,14.
SUY NIỆM 17
Lc 22,31-32 – Gl 1,8 – Mt 13,11.
SUY NIỆM 18
2Pr 1,20-21 – Sắc Lệnh về Nhiệm Vụ số 12 – Sắc Lệnh Đào Tạo LM số 9 – Ga 16,13 – Pl 3,8 – Cv 10,10-16 – Cv 15,28 – Mt 23,10.
SUY NIỆM 19
1Cr 1,17 – 1Cr 2,4 – Gl 1,10
SUY NIỆM 20
1Cr 9,16-17 – Cv 20,26-27 – Hc 20,24-26 – Dnl 18,20 .
SUY NIỆM 21
2Tm 4,2-4 – 2Cr 11,10 – Mt 7,6 – Dt 12,15 – Gn 1 – Cv 6,1-7 – 2Tm 3,5 – Augustin nói mỉa mai – ĐGH Gioan Phaolô II than phiền.
SUY NIỆM 22
2Cr 3,7-8 – Gl 3,23-24 – 2Cr 3,3.
SUY NIỆM 23
Sắc Lệnh về Nhiệm Vụ GM số 14 – Rm 15,16 – Hiến Chế HT số 25 – Giáo Luật số 767.
SUY NIỆM 24
Sắc Lệnh về Chức Vụ và Đời Sống LM số 4 – Ml 2,1-3 – Hiến Chế HT số 35 và 38  -                 1Cr 10,31 – 1Cr 3,23.
SUY NIỆM 25
1Tx 2,4 – Cv 20,7-12 – 1Tx 2,13
SUY NIỆM 26
1Ga1,1
 
CHỦ ĐỀ 2 : ĐỨC ÁI KITÔ GIÁO
SUY NIỆM 1
Cv 20,35 – 1Ga 4,8 – Mt 10,8 – 1Cr 4,7 – Ga 3,27 – Lc 6,38.
 
 
SUY NIỆM 2
Rm 8,28 – Rm 5,20 – Is 64,5 – Cv 5,38-39 – Rm 11,36 – 1Cr 13,3 – Mc 1,15.
SUY NIỆM 3
Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng số 69
SUY NIỆM 4
Lc 12,42 – Dùng của cải vào bốn mục đích – 1Tm 6,10 – Pl 3,19.
SUY NIỆM 5
1Pr 4,8 – Tb 4,10-11 – Hc 29,12-13 – Alfred Adler – Carlyle – Mt 25,40 – Lc 12,32 – Mt 18,3 – Ga 13,33 – 1Ga 2,1.12.
SUY NIỆM 6
Cv 3,6 – 1Cr 9,18 – 1Ga 4,8
SUY NIỆM 7
Ga 15,13 – Hiến Chế Hội Thánh số 11
SUY NIỆM 8
Mt 5,38-42 – Rm 12,19-21 – 2Cr 5,14 ; Mt 5,44 – Mt 5,48 – Lc 1,32 - Lc 6,35
SUY NIỆM 9
1Ga 5,12 – 1Cr 10,31 – Lc 10,29-37 – Ga 8,48 – 1Cr 11,1 – Hiến Chế Hội Thánh số 14
Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: