Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
LỄ THĂNG THIÊN NĂM C
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
BÀI ĐỌC I : Cv 1, 1-12

            1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu 2 cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần.3 Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa.4 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới,5 đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần."

          6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không? "7 Người đáp: "Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt,8 nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất." 9 Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa.10 Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh 11 và nói: "Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời."

            12 Bấy giờ các ông từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát.

ĐÁP CA : Tv 46

Đ. 6      Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,

            Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

2 Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo! 3 Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao,Đấng khả uý,là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

6 Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.7 Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa, đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta!

8 Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu, hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ. Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân, Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

BÀI ĐỌC II : Dt 9,24-28 ; 10, 19-23

         9    24 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta.25 Người vào đó, không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh.26 Chẳng vậy, Người đã phải chịu khổ hình nhiều lần, từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, Người đã xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình.27 Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét.28 Cũng vậy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xoá bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người.

       10    19 Vậy, thưa anh em,nhờ máu Đức Giê-su đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh. 20 Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người.21 Chúng ta lại có một vị tư tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa.22 Vì thế, chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn, vì trong lòng thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì đã được tắm rửa bằng nước tinh tuyền.23 Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín.

BÀI TIN MỪNG
TUNG HÔ TIN MỪNG :  x Mt 28,19a.20b

Hall-Hall : Chúa nói : “Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Này đây, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Hall.

TIN MỪNG : Lc 24, 46-53

            46 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói : "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này. 49 "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."

           50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông.51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ,53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

BÀI GIẢNG
CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI CHO DÂN NGÀI ĐỰƠC TÔN VINH

            Chúng ta biết Chúa Giêsu đi ba bước mới hoàn tất con đường cứu độ loài người :

-   Bước Tự Huỷ (Tử Nạn) : Khởi đi từ lúc nhập thể đến núi Sọ trong ngày Thứ Sáu Tuần thánh, là đỉnh cao đời phục vụ, là Hy Tế của Ngài thay thế và làm hoàn hảo giá trị hy tế của người Do Thái dâng theo luật Môsê.

-   Bước Phục Sinh : Đức Giêsu phục sinh khác hẳn con gái vị đầu mục (x Mt 9,18t) ; con trai bà goá thành Naim (x Lc 7,11t) ; Ladarô (x Ga 11) đều đã được Đức Giêsu cho sống lại ; hay như bà Linh Dương được Phêrô cầu nguyện cho sống lại (x Cv 9), cũng như Phaolô giảng Lời làm cho cậu Eutykhô sống lại (x Cv 20,7-12). Tất cả những người được sống lại này, mới là dấu chỉ về ơn Chúa cứu độ loài người, nhờ mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu. Do đó họ vẫn còn phải chết. Trái lại, Chúa Giêsu Phục Sinh không bao giờ Ngài chết nữa, thần chết chẳng còn quyền chi đối với Ngài (x Rm 6,9). Thân xác Phục Sinh của Ngài đã được thần hóa, vì trong cùng một thời điểm Ngài vừa đi đường về Emmau với hai môn đệ, cắt nghĩa Thánh Kinh cho họ hiểu, và cùng thời điểm ấy Ngài hiện ra và cắt nghĩa Kinh Thánh  cùng chúc bình an cho 11 môn đệ đang trong phòng đóng kín cửa ở Giêrusalem vì sợ người Do Thái (x Lc 24).

-   Bước Lên Trời (thân xác được tôn vinh) : Lúc đó Ngài hoàn tất việc thiết lập Phụng Vụ mới, như thánh Phaolô nói : “Đức Kitô đã chẳng vào một cung thánh do tay ngừơi phàm làm ra, nhưng vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa  chuyển cầu cho chúng ta, Ngài tiêu diệt tội lỗi của kẻ sám hối và tin vào Ngài, bằng việc Ngài hiến tế chính mình” (Bài đọc II : Dt 9, 24-28).

Do đó sau khi Chúa Giêsu được rước về trời, “các Tông Đồ trở lại Giêrusalem, lòng đầy hân hoan, hằng ngày ở trong đền thờ mà chúc tụng Chúa” (Lc 24,52-53). Đây là chứng từ các Tông Đồ vào đền thờ để cử hành Phụng vụ mới, mà Chúa Giê-su đã truyền cho họ làm để nhớ đến Ngài (x 1Cr 11,24-25). Nhờ đó những ai được mời đến dự Phụng Vụ mới này, đặc biệt nhất là tích cực tham dự Thánh Lễ cách trọn vẹn, thì họ được tôn vinh nhờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Ví thể như Đức Hồng y Carol Wojtyla khi được tôn làm Giáo hoàng, thì cả dòng họ của ngài cũng được vinh hiển. Đúng với kiểu người Việt Nam thường nói : “Một người làm quan cả họ được nhờ”.

Người ta đặt câu hỏi với Đức Giêsu : “Nước Trời ở đâu?” Đức Giê-su đáp : “Nước Trời không đến một cách nhãn tiền, người ta không nói được ở đây hay ở kia, Nước Trời ở trong các ông” (Lc 17,20-21). Nước Trời ở trong chúng ta có nghĩa là Nước Thiên Chúa trong lòng tin của ta. Mầu nhiệm Chúa Giêsu Lên Trời thánh sử Luca ghi ba lần khác nhau, hầu dạy chúng ta muốn được lên Trời, thì ngay cuộc sống đời này, ta hãy sống từng điểm giáo lý trong mỗi lần nói đến việc Chúa Lên Trời.

- Chúa Giêsu lên Trời với anh trộm lành ngay chiều Thứ Sáu Tuần Thánh trên đồi Sọ.

- Chúa Giêsu lên Trời trong đêm Chúa nhật thứ nhất Phục Sinh tại Bêtania,

- Chúa Giêsu lên Trời vào ngày thứ năm, sau 40 ngày Ngài sống lại tại núi Cây Dầu.

1/ CHÚA GIÊ-SU LÊN TRỜI VỚI ANH TRỘM LÀNH NGAY CHIỀU THỨ SÁU TUẦN THÁNH TRÊN ĐỒI SỌ (x Lc 23,39-43).

            Sở dĩ anh trộm lành được vào Thiên Đàng đầu tiên, chỉ vì anh biết sám hối tội, bênh vực danh dự Đức Giêsu,chống lại tên trộm kia nhục mạ Ngài, và anh xin Đức Giê-su thương xót cho anh được vào Nước của Ngài. Như thế, anh trộm lành đã trở thành mẫu cho chúng ta mỗi khi đi dự Lễ, ta cũng gặp Chúa Giêsu hiến tế nơi bàn thờ, với tâm tình và đức tin của ta bắt chước anh trộm lành, ta lại còn hơn anh vì được rước lấy Ngài vào tâm hồn, thì chắc chắn mỗi khi ta dự Lễ như thế, ta đã được tiên thường (nếm trước) hạnh phúc Nước Trời, cứ như thế trong suốt đời ta, là bảo đảm dù sống hay chết, ta vẫn được ở với Ngài trong Nước Trời.

            Nói cách khác, mỗi khi ta đi dự Lễ, nghe Lời và rước Chúa Giêsu Thánh Thể, được coi như ta bước thêm một bậc vào Thiên Đàng.

2/ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI TRONG ĐÊM CHÚA NHẬT I PHỤC SINH TẠI BÊTANIA (x    Lc 24, 46-53 : Tin Mừng).

            Thánh sử Luca nhắc đến địa danh Bêtania là nơi Đức Giêsu được rước về Trời, gợi cho chúng ta nhớ đến gương sống đạo của hai chị em Matta và Maria :

-   Cô Maria là mẫu gương nghe Lời Chúa với tất cả lòng yêu mến, dù bị người chị nạt nộ tấn công, nhưng Đức Giêsu đã khen cô Maria đã chọn việc tốt nhất và không bị ai giựt mất (x Lc 10,38-42), cô lại có lòng thương Đức Giêsu cách đặc biệt, cụ thể cô thấy trước vì Thầy cứu Lazaro em cô mà bị bọn đầu mục Do Thái giết, nên cô đã dùng bình dầu thơm quý giá 300 quan đổ vào chân Thầy. Đức Giêsu đã khen và xác nhận : “cô làm việc này chỉ về ngày mai táng Ta” (x Ga 12, 1-8)         

-   Cô chị Matta đã tin vào Đức Giêsu có quyền phục sinh kẻ chết (x Ga 11,20-24).

      Vậy ông Luca ghi nhận Chúa Giêsu lên Trời vào đêm Chúa nhật I Phục Sinh tại Bêtania là muốn chúng ta mỗi khi đi dự Thánh Lễ, ta được gặp Chúa Giêsu Phục Sinh như các Tông Đồ đã gặp Ngài trong đêm Chúa nhật. Đây là hình ảnh truyền thống thời Giáo Hội sơ khai dâng Lễ. Trong Thánh Lễ ta để tâm nghe Lời Chúa như cô Maria và bắt chước cô dùng tiền của “mai táng” Chúa Giêsu Phục Sinh vào lòng tha nhân, cùng tin rằng khi ta được rước lễ, là ta được tái sinh như lòng tin của cô Matta đã thưa với Đức Giêsu. Có sống mầu nhiệm Bí tích Thánh Thể như trên, ta mới nắm chắc mình đang ở trên Thiên Đàng với Chúa rồi vậy.

3/  CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI VÀO NGÀY THỨ NĂM SAU 40 NGÀY  NGÀI SỐNG LẠI TẠI NÚI CÂY DẦU.

            Để mở rộng và nối dài chương trình hoạt động của Chúa Giêsu đặc biệt trong ba năm cuối đời Ngài, hầu tập họp được nhiều người về cho Chúa Giêsu, ông Luca ghi lại cho chúng ta Chúa lên trời vào ngày thứ năm, tại núi Cây Dầu (núi Ô liu), sau khi Ngài sống lại 40 ngày, suốt thời gian này, Ngài đã từng hiện ra với các Tông Đồ tiếp tục giáo dục và củng cố đức tin cho, để họ trở nên chứng nhân cho Ngài (x Cv 1,1-12 : Bài đọc I).

Ta lưu ý đến con số 40 ngày là thời gian Đức Giêsu ăn chay cầu nguyện, bắt đầu hoạt động công khai để thiết lập Nước Thiên Chúa, cũng như sau 40 ngày Chúa Giêsu sống lại,trước khi về Trời cùng Chúa Cha là thời điểm Chúa Giêsu chính thức giáo dục và củng cố đức tin cho các môn đệ Ngài, trước khi các ông bắt đầu hoạt động công khai, nối dài và mở rộng sứ mệnh Chúa Cha đã trao cho Chúa Con, nhằm đưa cả loài người lên Thiên Đàng (x Lc 4,2t = Cv 1,3t). Và địa danh núi Cây Dầu là địa điểm Chúa Giêsu bị bắt, sau khi Ngài phục sinh nơi đây cũng là địa điểm Ngài lên trời, chấm dứt đời sống hoạt động công khai thiết lập Nước Thiên Chúa  (x Lc 22,39t = Cv 1,2t : Bài đọc I). Nên từ địa danh núi Cây Dầu là dấu chỉ các Tông Đồ cũng sẽ bị bắt, bị giết như Thầy Giêsu, để cộng tác với Ngài như bù vào sự thiếu sót trong cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu vì Thân mình Ngài là Hội Thánh (x Cl 1,24), có thế “ta làm tư tế của Đức Kitô Giêsu nơi các dân ngoại, mà dâng Lễ là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, ngõ hầu lễ vật là dân ngoại được Thiên Chúa vui lòng chiếu nhận, bởi được tác thánh trong Chúa Thánh Thần” (Rm 15,16).

Vậy ta muốn sống mầu nhiệm Chúa Lên Trời để được tôn vinh nhờ Chúa Giêsu Phục Sinh, ta phải sống như Chúa Giêsu để nên chứng tá cho Ngài (x Cv 1,8 : Bài đọc I) bằng cách tham dự Thánh Lễ để chọn Chúa trước khi chọn việc đi tập họp muôn loài để quy mọi sự  về cho Chúa Giêsu, và Ngài dâng lên Chúa Cha (x 1 Cr 3,22-23). Có thế ta mới làm cho vạn vật chung lời ca tụng Thiên Chúa : “Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên vang dội tiếng tù và” (Tv 47/46, 6 : Đáp ca)

THUỘC LÒNG.

            Chúa Giêsu nói : “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là chúng con sinh  nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15, 8).

http://phaolomoi.net

Lm Giuse Đinh Quang Thịnh

 

 

 

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: