Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Danh sách các bài giảng
Ngày đăng: 09/09/2010 10:43 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúa đặt tôi làm người lính canh dân Ngài, khi anh em tôi có lỗi, tôi phải dùng Lời Chúa mà răn dạy nó, để nó trở lại và được sống. Nếu tôi không răn dạy nó, để nó chết trong tội, Chúa sẽ đòi tôi phải đền nợ máu nó ! (x Ed 33,7-9) ...
Ngày đăng: 08/09/2010 11:06 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác (Rm 12,20-21)....
Ngày đăng: 07/09/2010 01:06 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Ma-ri-a nói với loài người một lời duy nhất: “Giê-su bảo gì cứ làm theo!” (Ga 2,5)...
Ngày đăng: 06/09/2010 11:43 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Những sự chia rẽ giữa anh em thế nào cũng có, nhưng nhờ vậy mới rõ ai là người đạo đức chắc chắn (1 Cr 11,19)....
Ngày đăng: 05/09/2010 10:39 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đức Giê-su nói: “Tôi đến để cho chiên tôi được sống và sống cách dồi dào” (Ga 10,10)...
Ngày đăng: 04/09/2010 08:11 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Thánh Phao-lô xác tín : “Ngoài Chúa Ki-tô chịu đóng đinh, tôi không muốn biết điều gì khác” (1 Cr 2,2)....
Ngày đăng: 03/09/2010 10:57 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ được dâng tiến theo Lề Luật truyền. Rồi Người nói: Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là Người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ ...
Ngày đăng: 02/09/2010 10:50 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Mục đích ăn chay là phải tìm lại được sự hiện diện của Chúa Giê-su trong tâm hồn (x Mt 9,15). Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi t...
Ngày đăng: 01/09/2010 06:53 PM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Giờ đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến(Cv 20,32)...
Ngày đăng: 31/08/2010 10:12 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Đặt việc cầu nguyện quan trọng nhất. Sau cầu nguyện là giảng Lời để nuôi linh hồn người ta. Cuối cùng phục vụ nhu cầu thân xác mọi người. (Theo Lc 4,38-44) ...
Ngày đăng: 30/08/2010 10:33 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu (1 Tx...
Ngày đăng: 29/08/2010 12:00 AM | Tác giả: Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh
Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được! Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người? (Rm 11, 33-34)...