Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài giảng
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH
Âm thanh
BÀI ĐỌC 1 VÀ 2 (NẾU CÓ)
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

BÀI ĐỌC : Cv 16,1-10

1 Hồi ấy, ông Phao-lô đến Đéc-bê, rồi đến Lýt-ra. Ở đó có một môn đệ tên là Ti-mô-thê, mẹ là người Do-thái đã tin Chúa, còn cha là người Hy-lạp.2 Ông được các anh em ở Lýt-ra và I-cô-ni-ô chứng nhận là tốt.3 Ông Phao-lô muốn ông ấy cùng lên đường với mình, nên đã đem ông đi làm phép cắt bì, vì nể các người Do-thái ở những nơi ấy; thật vậy, ai cũng biết cha ông là người Hy-lạp.

4 Khi đi qua các thành, các ông truyền lại cho các anh em những chỉ thị đã được các Tông Đồ và kỳ mục ở Giê-ru-sa-lem ban bố, để họ tuân giữ.

5 Vậy các Hội Thánh được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày thêm đông số.6 Các ông đi qua miền Phy-ghi-a và Ga-lát, vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở A-xi-a.7 Khi tới sát ranh giới My-xi-a, các ông thử vào miền Bi-thy-ni-a, nhưng Thần Khí Đức Giê-su không cho phép.8 Các ông bèn đi qua miền My-xi-a mà xuống Trô-a.9 Ban đêm, ông Phao-lô thấy một thị kiến: một người miền Ma-kê-đô-ni-a đứng đó, mời ông rằng: "Xin ông sang Ma-kê-đô-ni-a giúp chúng tôi! "10 Sau khi ông thấy thị kiến đó, lập tức chúng tôi tìm cách đi Ma-kê-đô-ni-a, vì hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho họ.

ĐÁP CA :

Đ.        Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu.  (c 1)

1Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,2 phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

3 Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

5 Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

BÀI TIN MỪNG
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

TUNG HÔ TIN MỪNG : Cl 3,1

            Hall-Hall : Anh em đã được chỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Hall.

TIN MỪNG : Ga 15, 18-21

            18 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy”.

 

BÀI GIẢNG
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

KHÔNG ĐỔ MÁU KHÔNG CÓ ƠN CỨU ĐỘ !

Mỗi Kitô hữu phải sống Đạo và hân hoan nói được như thánh Phaolô :   

-  Tôi sống, nhưng không phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi (Gl 2,20).

-  Anh em hãy bắt chước tôi như tôi đối với Đức Kitô (1Cr 11,1).

Có thế mới làm chứng cho Đấng Toàn Năng và yêu thương. Vì Đức Kitô Giêsu đến để làm chứng cho thế gian biết Ngài với Cha Ngài là một, và ai thấy Ngài là thấy Chúa Cha  (x Ga 10,30 ; 14,9).

Để bộc lộ tình yêu cao cả nhất không có cách nào hơn là chết vì Chân Lý, hầu quy tụ loài người về cho Chúa. Nhưng trong bản tính người, cả đến Đức Giêsu, khi  đứng trước cái chết cũng run sợ đến toát mồ hôi máu, nên Ngài cầu nguyện cùng Chúa Cha : “Lạy Cha, nếu có thể xin cất chén đắng này khỏi Con, xong đừng theo ý Con, một theo ý Cha” (Lc 22,42-44).Thế mà không thấy Cha Ngài trả lời, vì Chúa Cha không có con đường nào khác để cho Con bày tỏ tình yêu đối với loài người tội lỗi. Mà chính Đức Giêsu cũng đã nói với các môn đệ : “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).

Ta cứ nhìn vào cuộc đời Đức Giêsu, Ngài hết lòng rao giảng Lời Chân Lý đã nhận từ nơi Chúa Cha (x Ga 14,24), và Ngài hoàn toàn làm theo thánh ý Người (x Ga 14,31). Vậy mà thế gian lại chống đối Ngài cách quyết liệt, bởi lẽ :

-         Lời giảng của Đức Giêsu tố giác những kẻ thuộc về thế gian, vì các việc chúng làm đều xấu xa (x Ga 7,7).

-         Tư tưởng của Đức Giêsu không phải là tư tưởng của người đời, nên đường lối của người đời không phải là đường lối của Thiên Chúa (x Is 55,8).

-         Điều mà người đời cho là cao siêu thì, lại là điều nhờm tởm trước mặt Đức Giêsu (x Lc 16,15).

Cứ nhìn vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh,cả rừng người về một phe chống đối Đấng Vô Tội. Ông Philatô cho lính đánh đòn Đức Giêsu đến bầm dập, rồi đưa Ngài ra đứng trước mặt toàn dân,ông chỉ vào Ngài và nói : “Này là Người” (Ga 19,5). Chúa dùng miệng ông Philatô nói như thế có ý khẳng định : Cả rừng người trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh đều là lang sói, chỉ mình Đức Giêsu phục vụ loài người đến tan nát xương thịt mới thực là Người! Nhưng Đức Giêsu còn trổi vượt hơn thế nữa,vì Ngài là Thiên Chúa tình yêu, là Đấng toàn năng. Ngài biến dữ ra lành, tội ra ơn, chết ra sống. Bởi thế “dưới gầm trời này không có danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12).

Bất cứ ai đã được Chúa Giêsu cứu độ,phải thực hành Lời Ngài để nên chứng nhân,nhằm thu phục đồng loại về một đoàn chiên của Ngài là Hội Thánh, thì phải nhìn thấy trước bóng thập giá bị thế gian loại trừ giống Thầy Giêsu, như Ngài nói với các môn đệ : “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy” (Ga 15,18-21: Tin Mừng). Và Ngài còn nói : “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết ; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. “Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em : anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến. Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà” (Mt 10,21-25).

Thánh Gioan Tông Đồ dựa vào Lời Đức Giêsu nói như thế, ông khuyên các tín hữu : “Đừng lấy làm lạ hỡi anh em, nếu thế gian ghét anh em. Chúng ta biết là chúng ta đã được ngang qua sự chết mà vào sự sống, vì hiện chúng ta yêu mến anh em.Kẻ không yêu mến thì lưu lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình thì nó là đứa sát nhân. Và anh em biết : phàm là kẻ sát nhân thì không có sự sống đời đời lưu lại nơi mình nó” (1Ga 3,13-15).

Ngày tôi mới vào Đại chủng viện, tôi không thể quên được lời dặn dò trong buổi Tĩnh Tâm của Cha giảng phòng : “Thầy nào sau khi được làm Linh mục ra phục vụ giáo xứ 5 năm, mà không thấy ai chửi mình, thì phải xin phép Đức giám mục xách va-ly về Chủng viện học lại”.

Tuy nhiên không phải lúc nào ta cũng đương đầu với những kẻ đối kháng, khi không cần thiết. Cụ thể như ông Phaolô đã cắt bì cho Timôthêu, dù trái với quyết định của Công Đồng Giêrusalem, nhưng vì hoàn cảnh nơi ông Phaolô đang phục vụ, những người Do Thái chưa tiếp nhận được giáo lý mới mẻ là bỏ cắt bì cho dân ngoại, nếu muốn đưa họ gia nhập vào dân Thiên Chúa.Ông Phaolô phải cắt bì cho ông Timôthêu, để đưa Timôthêu đi chung đường truyền giáo mà không bị những người Do Thái chống đối, và để Thánh Thần dẫn ông đi tới các vùng khác tiếp tục hoạt động cho Tin Mừng (x Cv 16,1-10 : Bài đọc).

Việc ông Phaolô cư xử như thế, ông muốn dạy chúng ta : “Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu.Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người” (1Cr 9,22).

Khi ta bị chống đối, đừng vội tự cho mình là giống Chúa, mà phải cầu xin Chúa soi sáng giúp ta biết xét mình,có khi do tại lỗi ta mà người khác phê bình, phản đối,phải cương nghị sống như thánh Phaolô : “Nếu tôi luôn làm hài lòng người đời, thì tôi không phải là nô lệ của Đức Kitô” (Gl 1,10).Tuy nhiên ta phải luôn cầu nguyện: “Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, xin cho những người trông đợi Chúa, đừng vì con mà phải thẹn thùng. Lạy Chúa Trời nhà Israel, xin đừng để những ai tìm kiếm Ngài, lại vì con mà mang tủi hổ” (Tv 69/68,7). Và khi đã cầu nguyện xin Chúa soi sáng hướng dẫn, cân nhắc kỹ lưỡng, thì ta cứ làm.Gặp chống đối, xem ra như thất bại, thì hãy tự nhủ mình : “Tôi là đầy tớ vô dụng không làm gì hơn là chu toàn bổn phận đã được trao phó” (Lc 17,10b);“Tôi đã vất vả luống công phí sức mà chẳng được gì. Nhưng sự thật, đã có Chúa minh xét cho tôi, và phần thưởng của tôi ở nơi tay Ngài” (Is 49,4).

Vậy ai càng tha thiết sống theo Lời Chúa dạy, càng gặp nhiều chống đối, xem ra là kẻ bất hạnh nhất trên đời. Nhưng một khi ta cùng chịu đau khổ với Đức Giêsu, thì ta cũng được thông chia vinh quang Phục Sinh với Ngài” (Rm 8,17). Cho nên cứ nhìn thập giá Đức Giêsu mà tiến bước, “Chúa là cờ trận của tôi” (Xh 17,15). Bởi thế thánh Phaolô động viên các tín hữu : “Anh em đã được chỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Cl 3,1 : THTM). Có thế ta mới động viên muôn người : “Hãy tung hô mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu” (Tv 100/99,1 : Đáp ca).

Một sĩ quan Đức quốc xã xông vào nhà cha Sở quát lớn :

- Mày phải đưa thập giá ông Giêsu xuống vất đi, vì đó là tên lừa bịp.

Cha Sở ôn tồn đáp :

- Không, Ngài là Thiên Chúa, là Chân, Thiện, Mỹ, là đường chân lý dẫn đến sự sống.

- Tao không cãi với mày, hoặc là mày chọn vất nó đi, hoặc là mày chọn viên kẹo đồng!

Rồi hắn lên đạn súng “rắc” chĩa thẳng vào đầu cha Sở.

Cha Sở bình tĩnh nói :

- Tôi quyết không chọn cả hai điều ông nói, tôi chỉ chọn Giêsu, Ngài là Chúa, là Ánh Sáng ban sự sống.

Viên sĩ quan liền quăng súng đi, ông ôm chồm lấy Linh mục nghẹn ngào nói :

- Thưa cha, con xin theo cha.

THUỘC LÒNG

Nếu tôi luôn luôn làm hài lòng người đời thì tôi không còn là tôi tớ của Đức Kitô (Gl 1,10).

http://phaolomoi.net

Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

 

 

 

 


Gửi phản hồi - thắc mắc

Tên của bạn *
Địa chỉ
Email *
Điện thoại
   
Câu hỏi

Lên đầu trang
Các bài giảng khác: