Kinh Thánh
Thời kỳ
Sách
Chương
 
      Lm. Trịnh Ngọc Danh
Nghe Nhạc Thánh Ca trên điện thoại android
Bài viết
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT [THẦN LƯƠNG NUÔI SỐNG HỒN XÁC]
NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT
 
A.         TRÍCH TỪ KINH THÁNH
Am :    Sách ngôn sứ Amos
Cl :      Côlôsê
Cn :     Cách ngôn
1Cr + 2Cr : Thư I và II Côrintô
Cv :     Công vụ Tông Đồ
Dt :      Thư Do Thái
Dnl :    Đệ Nhị luật
Ep :     Thư Êphêsô
Ga :     Tin Mừng thánh Gioan
1Ga :   Thư I thánh Gioan
Gc :     Thư Giacôbê
Gl :      Thư Galata
Gn :     Sách Giona
Gr :      Sách Giêrêmia
Hc :     Sách Huấn ca
Is :       Sách ngôn sứ Isaia
Kh :     Sách Khải huyền
Kn :     Sách Khôn ngoan
Lc :      Tin Mừng Luca
Mc :     Tin Mừng Maccô
Ml :      Sách ngôn sứ Malaki
Mt :     Tin Mừng Matthêu
Pl :      Thư Philip
 
 
1Pr :    Thư I của thánh Phêrô
2Pr :    Thư II của thánh Phêrô
Rm :    Thư Roma
St :      Sách Sáng thế
Tb :     Sách Tôbya
Tv :     Thánh vịnh
1Tm + 2 Tm : Thư I và II Timôthêu
1Tx + 2Tx : Thư I và II Texalônica
1V :     Sách Các Vua quyển I
 
B. TRÍCH TỪ GIÁO HUẤN CỦA HỘI THÁNH
HCMK :     Hiến Chế Mạc Khải.
HCPV :      Hiến Chế Phụng Vụ.
GL Rm :    Sách Giáo Lý Roma.
GL       :     Giáo Luật.
HCHT :      Hiến Chế Hội Thánh.
 
 
 
 
 
 
  
Lên đầu trang
Các bài khác cùng chủ đề: